Zadania

CEL PORADNI:

Udzielenia pomocy 

  • Psychologicznej

  • Pedagogicznej

  • Logopedycznej

  • Z zakresu doradztwa zawodowego

 

ZADANIA PORADNI:

1) Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:

a) predyspozycji i uzdolnień,

b) przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,

c) specyficznych trudności w uczeniu się;

2) Wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych:

a) szczególnie uzdolnionych,

b) niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

c) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

d) z zaburzeniami komunikacji językowej,

e) z chorobami przewlekłymi;

3) Prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, ( zaburzenia rozwojowe, zachowania dysfunkcyjne, niepełnosprawność, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin)

4) Pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;

5) Wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;

6) Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;

7) Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,

8) Współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się,

9) Współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

10) Współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

11) Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;

12) Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych;

13) Prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

14) Udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

PORADNIA REALIZUJE DZIAŁANIA POPRZEZ:

1. diagnozowanie

2. opiniowanie

3. działalność terapeutyczną

4. prowadzenie grup wsparcia

5. prowadzenie mediacji

6. interwencję kryzysową

7. działalność profilaktyczną

8. poradnictwo

9. konsultacje

10 działalność informacyjno-szkoleniową

 

PORADNIA WYDAJE ORZECZENIA:

1. O potrzebie kształcenia specjalnego

2. O potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim

3. O potrzebie indywidualnego nauczania dziecka, którego stan zdrowia uniemożliwia uczestniczenie w zajęciach szkolnych

4. O potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego

5. O potrzebie wczesnego wspomagania

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

logo

Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Cieszynie, Plac Wolności 6, 43-400 Cieszyn

Godziny otwarcia sekretariatu ZPPP Cieszyn - 7:00 - 15:30. Telefon nr: 33 852 24 33 

Godziny otwarcia sekretariatu PPP Skoczów - 7:30 - 15:30. Telefon nr: 33 853 25 54

 

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround